به ماینتس-بینگن شهرستان خوش آمدید

For cosmopolitanism and successful integration

مشاوره

Advert

مقامات رسمی، نهادهای دولتی هستند. برای همه جنبه های زندگی در آلمان، مقامات مسئول در هر مورد وجود دارد. تنها مقامات قادر به تصمیم گیری اتصال و یا دست از مزایای اجتماعی مالی. مراکز مشاوره ارائه مشاوره ارزشمند با پرسش ها و مشکلات برای مثال در مورد چگونه برای پیدا کردن کار و یا در اداره مناسب مقامات. به طور کلی مراکز مشاوره، ارائه مشاوره در زبان های مختلف. بر خلاف مقامات ترین مراکز مشاوره توسط مقامات عمومی اداره شود، اما توسط سازمان های داوطلبانه یا انجمن.

نکات:

  • پیدا کردن در مورد زمان باز.
  • ترتیب یک قرار ملاقات.
  • طرح برای برخی از زمان انتظار.
  • تمام مدارک که ممکن است مفید باشد